Trịnh Giang Lợi
@trinhgiangloi
1
Tôi là bác sĩ Trịnh Giang Lợi, là một trong những bác sĩ chuyên Ngoại khoa. Liên hệ với tôi: drgiangloi@gmail.com - https://trinhgiangloi.webflow.io