Sandy Sandmeyer
@SandySandmeyer
109
Lover of Jesus, Scott, my family, sea glass, eyeshadow, pretty toes, the stars & autumn. I blog at Sandy's P.O.V. - SandysPOV.net